Advocatuur

 

Een advocaat hanteert vrije tarieven, dit in tegenstelling tot andere vrije beroepen, zoals dokters, tandarts.

 

Voor de vergoeding van de prestaties wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds kosten en anderzijds het ereloon.

 

Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde prestaties, zoals bestuderen van het dossier, bespreking van het dossier tijdens één of meerdere consultaties, verrichten van juridisch opzoekingswerk, opstellen van diverse briefwisseling naar verschillende (juridische) actoren, opmaken van procedurestukken (zoals dagvaarding/verzoekschrift, conclusies, memories,...), pleiten van de zaak op de rechtbank, ...

 

Eerste consultatie

 

Deze kost maximaal 74.38 euro exclusief BTW (90,00 euro inclusief BTW). Dit bedrag dient ter plaatse afgerekend te worden.

 

Het ereloon kan, afhankelijk van de aard van de zaak, forfaitair hetzij per uurtarief worden begroot. De complexiteit, belang, aard en hoogdringendheid van de zaak kan de hoogte van het tarief (forfait hetzij uur) beïnvloeden.

In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer een zaak met succes werd afgerond, kan het ereloon met een succesfee worden vermeerderd.

 

Na een eerste consultatie kan er een ruwe schatting worden gemaakt van de kosten die u kan verwachten.

 

Een volledige berekening van het kostenplaatje is echter nog niet mogelijk.

Vandaar dat er wordt gewerkt met provisies, zodat u ten allen tijde een overzicht heeft van wat werd gepresteerd en betaald.

 

Kosten die gemaakt worden om uw dossier te behandelen

 

Deze kosten worden aangerekend volgens onderstaande forfaits:

 

   - Opening dossier (éénmalig):                      75 euro

   - Afsluiting en archivering dossier:           25 euro

   - Gewone brief:                                                    10 euro / pagina

   - Conclusie, advies, overeenkomsten:       10 euro / pagina

   - Kopie:                                                                    0,50 euro / stuk

    -Afprinten stukken, brieven,… :                 0,50 euro / stuk

    -Verplaatsingskosten:                                     0,50 euro / km

    -Parking:                                                               werkelijk gemaakte kost

 

Gerechtskosten

 

Dit zijn de kosten om uw zaak voor de rechtbank te brengen of om het vonnis te kunnen uitvoeren. Enkele voorbeelden zijn de rolrechten bij de rechtbank en de dagvaardings- en betekeningskosten van de gerechtsdeurwaarder. Deze kosten worden steeds aangerekend volgens de werkelijke kostprijs.

Deze kosten moeten voorgeschoten worden door de partij die actie onderneemt. Wanneer u een zaak wint, kan de rechter beslissen dat deze kosten dienen gedeeld te worden tussen de partijen of dat ze betaald moeten worden door de verliezende partij.

 

Rechtsplegingsvergoeding

 

Bij gerechtelijke procedures zal, in de meeste gevallen, aan de in het gelijk gestelde partij een rechtsplegingvergoeding toegekend worden. Dit is een forfaitaire tussenkomst in de advocatenkosten die door de tegenpartij betaald wordt. Het ereloon kan nooit lager zijn dan de rechtsplegingvergoeding. De rechtsplegingsvergoeding wordt bepaald volgens de waarde van het geschil.

In familiale zaken zijn er geen winnaars of verliezen en betaalt elke partij zijn eigen advocatenkosten.

 

Rechtsbijstand

 

Mter. Van Elslande zal u bij elk dossier vragen  of u een rechtsbijstandsverzekering geniet, of nazicht doen van uw polissen.

 

Dossiers inzake juridische tweedelijnsbijstand

 

Tot slot behandelt Mter. Van Elslande Kelly dossiers inzake juridische tweedelijnsbijstand (pro deo). De kosten en ereloon van de advocaat worden dan door de Belgische Staat forfaitair ten laste genomen.

 


Bemiddeling

 

Voor familiale bemiddelingen wordt per sessie (1u) een ereloon aangerekend van 150 euro per uur. Op dit tarief is geen BTW verschuldigd.

Soms zijn er ook administratieve kosten en/of verplaatsingskosten die moeten worden vergoed. Dit wordt grondig vooraf besproken.

Wanneer men er rekening mee houdt dat een bemiddeling gemiddeld drie à vier sessies duurt, dan komt men op een totaalprijs tussen de 450 en 600 euro. Als er twee bemiddelingspartijen zijn kunnen zij deze kost dus delen door twee of zo’n 225 tot 300 euro elk.

Dient er een overeenkomst (echtscheidingsovereenkomst of ouderschapsovereenkomst) te worden opgesteld, dan wordt hiervoor een vaste prijs van 950 euro aangerekend, waarbij dit bedrag dan normaal elk voor de helft wordt betaald indien er twee partijen zijn.